آخرین شماره


شماره 2 سال 4
پاییز 1392
دانلود فایل

1 - سخن سردبیر ( DOI : 0)
( دکتر حسین کلباسی اشتری )
2 - ماهيت شهود عقلي در طرح اخلاق مشرقي ابن سينا ( DOI : 0)
( ميرسعيد موسوي‌کريمي - عليرضا صياد منصور - محمدهانی جعفریان )
3 - بررسي هرماس در انديشه هاي سهروردي ( DOI : 0)
( سيده بهناز حسيني )
4 - ابن سينا و مسئله جاودانگي نفس ( DOI : 0)
( قاسم پورحسن )
5 - نمود انسان‌شناسي فلسفي ابن‌سينا در رساله‌هاي تمثيلي _عرفاني او (رساله الطير ،رساله سلامان و ابسال ،رساله حي‌بن‌يقظان) ( DOI : 0)
( فروغ‌السادات رحيم‌پور - افسانه لاچيناني )
6 - جوهريت نفس از ديدگاه ابن‌سينا و ملاصدرا ( DOI : 0)
( مليحه صابري نجف‌آبادي )
7 - انسانمداري از منظر سوفيستها و فلاسفه بزرگ يونان؛ بررسي وجوه اشتراک و افتراق ديدگاهها ( DOI : 0)
( حسن بلخاري قهي - مينا محمدي‌ وکيل )
8 - خليل¬خان ثقفي (اعلم¬الدوله)؛ يک ترجمه فلسفي در باب زمان و مکان ( DOI : 0)
( رضا رنجبر )