آخرین شماره


شماره 2 سال 9
پاییز 1397
دانلود فایل

1 - سخن سردبیر ( DOI : 0)
( دکتر حسین کلباسی اشتری )
2 - هستي‌شناسي رياضي افلاطون در تفاسير اسلامي و غربي ( DOI : 0)
( محمد ساکت نالکياشري - علي‌نقي باقرشاهي )
3 - فيلوپونوس و تطور انديشه فلسفي وي ( DOI : 0)
( فرهاد اسدی - مریم سالم - سید محمد اسماعیل سید هاشمی )
4 - تأثير حکيم سبزواري بر مکتب تهران (تداوم مکتب فلسفي اصفهان قاجاري) ( DOI : 0)
( محمدجواد سامي - سعيد رحيميان )
5 - بررسي مباني و مؤلفه‌هاي فلسفه تطبيقي در انديشه ايزوتسو ( DOI : 0)
( حمیدرضا اسکندری دامنه - قاسم پورحسن )
6 - پيشينه¬هاي سهروردي در قول به اعتباريت وجود ( DOI : 0)
( محمود هدايت افزا - زينب بوستاني )
7 - نيکبختي و اندرنگري صورتِ زيبا در محاوره ميهماني (همگسارش) افلاطون ( DOI : 0)
( حمیدرضا محبوبی آرانی )
8 - مقايسه تطبيقي مفهوم مدينه آرماني در آراء متفکران اسلامي (نمونه موردي؛ آراء خواجه نصيرالدين طوسي و ابن‌سينا) ( DOI : 0)
( مهدي ترکشوند - علي خواجه ناييني )