آخرین شماره


شماره 3 سال 11
زمستان 1399
دانلود فایل

1 - سخن سردبیر ( DOI : 0)
( دکتر حسین کلباسی اشتری )
2 - بررسی حضور مؤلفه‌هاي فكري سنت افلاطوني ـ افلوطيني در انديشة خواجه نصيرالدين طوسی ( DOI : 0)
( سیدمرتضی هنرمند )
3 - اوسیای ارسطو و ترجمة آن به «گوهر» و «عین» ( DOI : 0)
( حمید خسروانی - حمیدرضا محبوبی آرانی )
4 - تقدم سوفیا بر فرونسیس و اهمیت آن در فلسفۀ اخلاق ارسطو ( DOI : 0)
( علی ناظمی اردکانی - رضا داوری اردکانی - مالک حسینی )
5 - حد و تعریف بر مبنای فلسفة سینوی و صدرايی ( DOI : 0)
( منصور ايمانپور - سهراب حقیقت - نرگس ونایی )
6 - تبیین نگرش غایتمدارانة فارابی نسبت به موسیقی ( DOI : 0)
( محسن حبيبي - سیدمحسن موسوی )
7 - مطالعة تطبیقی فن شعر ارسطو و ابن‌سینا در باب چگونگی شعر ( DOI : 0)
( فریده دلیری - اسماعیل بنی اردلان - امیر مازیار )
8 - نگاهی ديگر به یک قرن ترجمة آثار فلسفی در ایران (کتابشناسی فيلسوفان مغرب‌زمین از ابتدای قرن بیستم تاکنون) ( DOI : 0)
( سعید انواری - مریم مهدوی مزده )