اخبار نشریه

شماره 26 فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فلسفه منتشر شد

شماره 26  فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ فلسفه (سال هفتم، شماره دوم، پاييز 1395 [پياپي26]) منتشر شد. در این شماره مقالات ذیل چاپ و منتشر شده است.

     

سخن سردبير/ ص5

فارابي و خوانشي فلسفي از الحروف/ دکتر قاسم پورحسن/ ص7

جايگاه زيبايي در هستي‌شناسي افلاطون/ دکتر حسين غفاري و دکتر بهناز پروين/ ص29

تحقیقی در ظهور عرفان شیعی در احوال و آثار بوعلی سینا با تاکید بر نمط العارفین/ دکتر فرشته ندری ابیانه/ ص49

ارزيابي انتقادات فخررازي به مقدار حركت بودن زمان از ديدگاه ابن‌سينا/ دکتر محمود صیدی و دکتر سیدمحمد موسوی/ ص71

آمونيوس هرمياس و تأثير تاريخي انديشه وي/ دکتر مريم سالم/ ص89

پيدايي مفهوم «ردائت» در تاريخ اخلاق فلسفي در جهان اسلام/ دکتر حسين اترك و دکتر محسن جاهد/ ص115

پژوهشي پيرامون صحت انتساب رساله سلامان و ابسال به ابن‌سينا/ سيدمحمدكاظم مددي الموسوي/ ص137